The Bohlen-Pierce Symposium
First symposium on the Bohlen-Pierce scale, Boston, March 7 – 9, 2010
Metallophone

Bohlen-Pierce metallophone built by Stephen Fox, Toronto