The Bohlen-Pierce Symposium
First symposium on the Bohlen-Pierce scale, Boston, March 7 – 9, 2010
Radio Baton

Max Mathews performing on the Radio Baton
More information: https://ccrma.stanford.edu/radiobaton/