The Bohlen-Pierce Symposium
First symposium on the Bohlen-Pierce scale, Boston, March 7 – 9, 2010
sofia_borges2

sofia_borges2